Menu

0

0.00 zł

RODO

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRACOWNIKÓW

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych pracowników jest Grzegorz Kowacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOWI Grzegorz Kowacz z siedzibą w Gliwicach (44-151 Gliwice) przy ul. Traktorzystów 53a, NIP: 6312561680, REGON: 241278384. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod następującym numerem telefonu: …………………………. lub adresem mailowym: ………………………………

Cel i zakres przetwarzania danych. Podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o pracę, a także wykonywania nałożonych przez przepisy prawa na pracodawcę – jako administratora danych osobowych, obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązek podania przez pracownika danych osobowych, a także zakres przetwarzania danych osobowych, wynika z art. 221 Kodeksu pracy. Dane osobowe pracowników mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi kadrowe na rzecz administratora danych osobowych.

Okres przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez pracodawcę przez okres trwania stosunku pracy. Zaś po jego ustaniu przez okres przechowywania akt pracowniczych, wynikający z odrębnych przepisów prawa.

Prawa pracownika.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

dostępu do danych osobowych,

– żądania sprostowania danych osobowych,

żądania usunięcia danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa) przy ul. Stawki 2.

Niemniej jednak, ze względu na charakter stosunku pracy, a także ciążące na pracodawcy obowiązki z zakresu prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, uprawnienia pracownika, o których mowa powyżej, mogą zostać ograniczone lub wyłączone w sposób adekwatny do nałożonych na pracodawcę przez odrębne przepisy prawa obowiązków.

………………………, ………………………………………………….

(data) (podpis pracownika)