Menu

0

0.00 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PERFECTAUTO24.PL

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej części zamiennych do pojazdów mechanicznych oferowanych za pośrednictwem portalu perfectauto24.pl.

 2. Sklep internetowy stanowi własność Grzegorza Kowacz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KOWI GRZEGORZ KOWACZ z siedzibą w Gliwicach (44-151 Gliwice) przy ul. Traktorzystów 53a, NIP: 6312561680.

 3. Korespondencje związaną z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego należy kierować na następujący adres: Grzegorz Kowacz, Mysłowice (41-400 Mysłowice) ul. Obrzeżna Północna 22 lub na adres mailowy: perfectauto24@gmail.com. Kontakt telefoniczny możliwy pod wskazanym numerem telefonu: ……………… .

 4. W ramach sklepu internetowego są dostępne części zamienne nowe, jak i używane.

 5. Regulamin sklepu internetowego jest kierowany zarówno do przedsiębiorców, jak i konsumentów.

II. Definicje.

 1. Regulamin – regulamin sklepu internetowego działającego pod domeną www.perfectauto24.pl;

 2. Klient/Zamawiający – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług oferowanych przez sprzedawcę;

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Sprzedawca – Grzegorz Kowacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOWI GRZEGORZ KOWACZ z siedzibą w Gliwicach (44-151 Gliwice) przy ul. Traktorzystów 53a, NIP: 6312561680;

 5. Sklep/portal – sklep internetowy działający pod domeną www.perfectauto24.pl stanowiący własność sprzedawcy;

 6. Produkt/towar/części zamienne – rzeczy ruchome oferowane za pośrednictwem Sklepu;

 7. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez klienta wyrażające jego wolę zawarcia umowy, w którym klient precyzuje ilość i rodzaj zamawianych produktów;

 8. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy sprzedawcą, a klientem, której przedmiotem są części zamienne;

 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie sklepu, pozwalający utworzyć konto lub złożyć zamówienie

 10. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualnym hasłem i loginem ustalonym przez klienta, zawierająca dane o kliencie oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach;

 11. Kodeks cywilny – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

III. Zamówienia.

 1. Ceny towarów wyrażone w złotych polskich (PLN) są cenami brutto. Cena podana przy każdym produkcie w chwili złożenia zamówienia przez klienta jest wiążąca. Zmiana ceny produktu po złożeniu zamówienia nie ma wpływu na wysokość zamówienia.

 2. Ceny nie obejmują kosztów związanych z wysyłką zamówionych towarów. Koszt wysyłki zostanie doliczony do wartości zamówienie w zależności od wybranego sposobu wysyłki i kraju dostawy produktów.

 3. Wszystkie informacje o produktach oraz ich dane techniczne pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcia mają wyłącznie poglądowy charakter, dlatego też mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów.

 4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej perfectauto24.pl nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pomocą formularza zamówień lub drogą telefoniczną. W celu złożenia zamówienie nie jest wymagane założenia konta na portalu.

 6. Zamówienia składane drogą elektroniczną.

  1. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień, w szczególności podanie danych umożliwiających kontakt z zamawiającym. Zamawiający zobowiązany jest do podania następujących danych: imienia i nazwiska, firmy i numeru NIP (opcjonalnie), adresu zamieszkania/siedziby, numeru telefonu oraz adresu mailowego.

  2. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na adres mailowy zamawiającego wskazany w formularzu zamówień.

  3. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia złożenia zamówienie, o którym mowa w ust. 6.2. Regulaminu.

 7. Zamówienia składane drogą telefoniczną.

  1. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pomocą numeru telefonu zamieszczonego na portalu, a także podanie danych wskazanych w ust. 6.1. Regulaminu.

  2. Informacje o złożonym zamówieniu, w szczególności o zamówionych towarach, o cenie wynikającej z zamówienia oraz sposobie zapłaty zostaną przesłane na podany przez zamawiającego adres mailowy lub zostaną wysłane smsem na podany przez zamawiającego numer telefonu.

  3. Umowa zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia przez zamawiającego treści zamówienia otrzymanej w sposób określony w ust. 7.2. Regulaminu.

  4. Zamówienia nie potwierdzone przez klienta nie będą realizowane.

 8. Zamówiony przez klienta towar zostanie wysłany w terminie 24 godzin od momentu zawarcia umowy w sposób zgodny z ust. 6.3. bądź 7.3. Regulaminu z tym zastrzeżeniem, iż zamówienie złożone w sobotę, niedzielę i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni bezpośrednio je poprzedzające złożone po godziny 12:00, zostaną zrealizowane w trakcie najbliższego dnia roboczego.

 9. Wysyłka towarów do klienta odbywa się za pomocą firm kurierskich, chyba że klient zdecyduje się na odbiór osobisty towarów z magazynu sprzedawcy znajdującego się w Mysłowicach (41-400 Mysłowice) przy ul. Obrzeżna Północna 22. Koszt wysyłki towarów uzależniony jest od sposobu dostawy oraz kraju, do którego towar ma zostać dostarczony.

 10. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić jakość przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody na druku firmowym firmy kurierskiej i skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

 11. Zamawiający jest niezwłocznie informowany o braku zamówionego towaru w magazynie Sprzedawcy. W sytuacji, o której mowa powyżej, sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy, zaś wszelkie wpłacone przez klienta środki finansowe zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. W razie zamówień składających się z większej ilości jednostkowych towarów, sprzedawca może odstąpić częściowo od umowy, tj. w zakresie brakującego towaru(ów), w takiej sytuacji środki finansowe zostaną zwrócone zamawiającemu w wysokości adekwatnej do zakresu odstąpienia.

 12. Sposób płatności jest wybierany przez zamawiającego spośród następujących form oferowanych przez sprzedawcę: zwykły przelew, za pobraniem, PayPal, przelewy24.

 13. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż produktów jest faktura VAT lub rachunek.

IV. Gwarancja.

 1. Na części używane Sprzedawca udziela 14 dniowej gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru produktu.

 2. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego produktu albo zwrotu wpłaconej ceny albo obniżenia ceny. W razie braku możliwości wymiany wadliwej części zamiennej na wolną od wad, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej ceny. Gwarancja Sprzedawcy nie obejmuje części elektrycznych oraz elektronicznych.

 3. Zgłoszenia gwarancyjne należy przesyłać na adresy korespondencyjne wskazane w części I ust. 3 Regulaminu.

 4. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta wynikające z rękojmi.

V. Prawa konsumenta. Reklamacje.

 1. Postanowienia części V Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych przez sprzedawcę z konsumentami. Do umów zawieranych przez sprzedawcę z klientami niebędącymi konsumentami, nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 2. W razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej części Regulaminu, a treścią pozostałych części Regulaminu, znajdują zastosowanie postanowienie niniejszej części Regulaminu.

 3. Reklamacje.

  1. W razie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych produktu konsument ma prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W odniesieniu do towarów używanych, odpowiedzialność sprzedawcy zostaje ograniczona do roku od dnia odbioru towaru. Konsument może również skorzystać z gwarancji na zasadach określonych w części IV Regulaminu.

  2. Reklamacje należy składać na następujący adres sprzedawcy: Grzegorz Kowacz, Mysłowice (41-400 Mysłowice) ul. Obrzeżna Północna 22, lub na adres mailowy: perfectauto24@gmail.com. Konsument zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o wykrytej wadzie w terminie 14 dni od jej ujawnienia, jednak reklamacje złożone z naruszeniem przedmiotowego terminu również będą rozpatrywane przez sprzedawcę.

  3. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  4. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenia dla konsumenta i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.

  5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy do siedziby sprzedawcy na koszt sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje

 4. Prawo do odstąpienia od umowy.

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru produktu złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, jednakże konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy lub adres elektroniczny podany w części I ust. 3 Regulamin przed jego upływem.

  2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość znajduje się na portalu w części zatytułowanej „Regulamin”.

  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy w stanie niepogorszonym od stanu w chwili jego otrzymania na adres podany w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  6. W razie skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia, umowę uznaje się za niezawartą.

 5. Sprzedawca informuję, iż celem rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami uruchomiono platformę ODR, znajdującą się pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na umowy będące w trakcie realizacji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji lub tekstu Regulaminu zawierającego zmianę na stronie internetowej sklepu.

 2. Administratorem danych osób korzystających z usług portalu jest sprzedawca. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

 3. Sprzedawca informuje, iż dane osobowe klientów są przekazywane firmą kurierskim w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

 4. Celem skorzystania z usług oferowanych przez sprzedawcę klient musi posiadać:

a) urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;

b) adres mailowy;

c) przeglądarkę pozwalającą na korzystanie z usług.

 1. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z umowy, będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca działalności Sprzedawcy. Zdanie poprzednie nie znajduje zastosowania do umów zawartych przez sprzedawcę z konsumentami.